Концепцията „Интегрирани маркетингови комуникации“

Маркетинговите комуникации са вид обществена комуникация, която се опитва да въздейства върху предварително избрана аудитория, за да генерира благоприятни за фирмата реакции. Основната цел на маркетинговия комуникационен микс е стремежът да се изгради положителен имидж на компанията и да убеди купувача да избере даден продукт или услуга.

Основните елементи на комуникационния микс са четири:

  • Връзки с обществеността и публичност (Public Relations)
  • Реклама (Advertising)
  • Насърчаване на продажбите (Sales Promotion)
  • Персонални/лични продажби (Personal Selling)

Всеки от тези елементи е важен и може да има различни форми или роля в цялостната програма за маркетингово стимулиране, като използването на всички комуникационни елементи прави въздействието върху обема на продажбите най-ефективно.

Връзките с обществеността представляват процес на предаване на информация чрез различни форми и средства за комуникация. Те са част от всеки детайл от дейността на една организация и до голяма степен влияят върху облика й в обществото, като формират целенасочено мнение на обществеността или на отделни целеви групи и изграждат престижа на компанията.

Рекламата е форма на съзнателно въздействие върху адресата чрез средствата за масова комуникация, чиято крайна цел е продажбата на рекламираната стока или услуга. Според Американската асоциация по маркетинг рекламата представлява форма на нелично представяне и придвижване на идеи, стоки и услуги, заплащана от ясно установен рекламодател.

Насърчаването на продажбите (sales promotion) е техника на въздействие върху купувача чрез лично общуване и система от пазарни средства, за да се предизвика или ускори покупката.

Персоналните продажби са процесът, при който производителят установява пряка връзка с дистрибутора или крайния клиент, чрез който продавачи, търговски представители, търговски агенти преговарят с потенциалния купувач, осигуряват му информация, консултации, демонстрации на стоката и го убеждават да я купи.

Има някои специфични форми на реклама, като реклама на мястото на продажбата и мероприятия като панаири и изложби, които имат особено място в комуникационния микс и са междинно звено между рекламата и насърчаването на продажбите. 

Рекламата на мястото на продажбата е комплекс действия с еднократен или краткосрочен характер, които чрез осигуряване на допълнителни стимули за покупка – намаление на цената, премии, мостри, купони и др., увеличават и ускоряват продажбите, т.е. генерират незабавно действие.

Панаирите и изложенията  заемат специална позиция сред инструментите за маркетингова комуникация, тъй като предоставят най-голямата възможност за пряк контакт с клиентите в сравнение с други маркетингови инструменти.

Изложбите и панаирите не са просто форум или пазар. Те са незаменими помощници за всеки предприемач. Позволяват да информирате за продукти / услуги по-ефективно в сравнение с други маркетингови инструменти, като влизате в личен контакт с посетителите, да тествате възприемането на продукта от потребителите, да идентифицирате конкурентните си предимства и да коригирате ценовата си политика или организацията на продажбите.

Допълнителните предимства включват възможността за обзор на цялата индустрия, за проследяване динамиката на търсенето и предлагането. Ще добиете представа от работата на конкурентите и имате възможност да намерите нови партньори – не само сред посетителите, но и сред фирмите изложители.

Директният маркетинг е друг елемент, който се бори за самостоятелна позиция в комуникационния микс. Директният маркетинг използва поща, телефон или други рекламни медии, за да получи измерима реакция на направеното предложение, поръчка на съответния продукт, като същевременно събере максимална информация от специфични реални или потенциални клиенти.

Дигиталният маркетинг комуникира с аудиторията посредством дигитални технологии, през интернет. С популяризирането на цифровите технологии – включително и широко разпространеното използване на компютри и смартфони, дигиталният маркетинг бързо зае сериозни позиции и почти няма бизнес, който да не го използва под някаква форма. Успешната стратегия за дигитален маркетинг обикновено включва различни канали – Content marketing, E-mail marketing, Google Ads, Social Media Marketing, Search Engine Optimization (SEO), за да достигне и комуникира с клиентите.

Концепцията за интегрираните маркетингови комуникации изисква фирмите да използват едновременно всички тези средства, както и редица други: търговските марки, цената, опаковките, подредбата и имиджа в магазините, в които се продават фирмените стоки и т.н., за да постигнат максимален ефект.