Welcome

ПРИМ ДИЗАЙН
През 1990, талантлив екип от ентусиасти създаде ПРИМ ДИЗАЙН. Днес с нас работят креативни, интересни и отдадени професионалисти, които са в състояние да реализират всяка творческа идея. Kорпоративна идентичност, лого дизайн, рекламни кампании, печатни материали, външна реклама, изложби, графики, щандове, събития…, ние в ПРИМ ДИЗАЙН сме експерти в сферата на визуалните комуникации. Нашата цел е да създадем ясни и ефективни концепции, които отговарят на ценностите и целите на нашия клиент. За нас дизайнът е част от живота. Приемаме го твърде лично и не си позволяваме никакви компромиси. Добрият дизайн носи реални резултати за бизнеса, а не празните приказки.
ПРИМ ЕКСПО
Въоръжени с дванайсетгодишен опит, през 2002 година създадохме ПРИМ ЕКСПО, защото изложбите и панаирите са мястото, където се чувстваме „в свои води“. Освен c дизайн и изграждане на рекламни и търговски щандове, ПРИМ ЕКСПО се занимава и с цялостна организация на панаири, изложения, корпоративни и рекламни събития.
ПРИМ НЕТ
И тъй като вече не всичко е на хартия, през 2015 добавихме към компанията дигиталния ПРИМ НЕТ. От проектирането на уеб сайтове, приложения, интернет маркетинг и реклама до онлайн системи и магазини - търсим нови, ефективни и креативни решения за всеки наш клиент в виртуалния свят.
PRIM DESIGN
In 1990 a talented crew of design enthusiasts created PRIM DESIGN. Today we are a creative, interesting and dedicated team of professionals, capable of realizing any idea. Corporate identity, logo design, advertising campaigns, print materials, exterior design, exhibitions, graphics, stands, events…, in PRIM DESIGN we are experts in visual communications. Our goal is to create clear and effective concepts, which align with our client’s values and goals. Design is а big part of our lives. We take it too personally and we make no compromise. Good design, not twaddle, brings good results.
PRIM EXPO
Armed with 12 years of experience, in 2002 we created PRIM EXPO, because exhibitions and fairs is where we feel “on our turf”. (on safe waters) Besides the design and the creation of advertising and trade stands, PRIM EXPO is also committed to the entire organization and arrangement of fairs, exhibitions, corporate and promotional events.
PRIM NET
And since not everything is on paper anymore, in 2015 we added to the collection the digital PRIM NET. From the design of websites and app development, internet marketing and advertising to online systems and stores – we are looking for new, effective and creative solutions for our clients in the virtual world.

Latest work

 

Виждаме открити пространства,
където другите виждат граници

We see wide-open spaces,
where others see only borders

Work

ЛОГО ДИЗАЙН, ФИРМЕНА ИДЕНТИЧНОСТ, ПЕЧАТ

Разбира се, че сте много добър в това, което правите, но как клиентите да разберат това. Независимо дали сте нов играч или сега излизате на пазара, Вашето лого е първото, по което Ви отличават. Визуалната идентичност е синтезираната същност на Вашият бизнес. Нека да работим заедно, за да имате оригинална, дългосрочна визия и запомнящо се послание.

Вашите печатни материали са единственото, което остава пред клиента след всяка среща. От визитки, брошури, каталози до календари, постери и билбордове - с прецизен идеен проект, качествено производство и надеждна доставка, ние гарантираме 100% ефективни, отличаващи се материали за Вашият бизнес.

LOGO DESIGN, CORPORATE IDENTITY, PRINT

Sure you're great at what you do, but how do clients know that? Whether you're the new kid on the block or you’re entering the market now, your logo is the first thing that will differentiate you from the other. Visual identity is the synthesized essence of your business. Let’s work together, so that you can have an original, long lasting look and thought provoking message.

Your printed matters are the only thing that stays with your client after every meeting. From business cards, brochures, catalogs and calendars to posters and billboards – with a precise, thought provoking project, quality production and reliable delivery, we guarantee 100% effective, stand out materials for your business.

See gallery

ИЗЛОЖЕНИЯ, ВЪНШНА РЕКЛАМА, ИНТЕРИОР

От начина, по който Вашият бизнес или продукт си взаимодейства с клиентите зависи успеха. Участието в панаири и оформлението на изложбените щандове, дизайна на магазина, начина по който продукта е експониран в пространството, външната реклама, витрината, табелата или интериора на офиса - всичко може да донесе значителен ефект и ние имаме инструментите, необходими, за да го постигнем.

EXHIBITIONS, OUTDOOR, INTERIOR

In the way in which your business or product interacts with your clients, lies the key to success. Entry into a fair and the design of the stands, the design of the store, the way you expose your product in the space, showcase arrangement, a simple sign or the interior of the office – everything can have a significant impact and we have the tool to make it so.

See gallery

СЪБИТИЯ

Корпоративните събития – презентации, конференции, семинари, дори фирмените партита са важна част от бизнес комуникацията, а професионалната организация е от решаващо значение. Нашият опит и контакти ще Ви помогнат да определите целите и аудиторията, да изберете перфектното място за провеждане. Екипът ни ще осигури необходимите материали, техническо оборудване, сцена, осветление, водещи... Крайният резултат ще представи Вашата компания по един последователен и завладяващ начин, докато Вие се забавлявате.

EVENTS

Corporative events – presentations, conferences, seminars, even firm parties are an important part in business communications and professional organization is a must. Our experience and contacts are going to help you in determining the goal of the gathering, the proper audience and the perfect place to hold it. Our team will provide the necessary materials, technical equipment, stage decoration, lighting, hosts… And in the end your company will be presented in an captivating way, all the while you’re enjoying yourself.

 

See gallery

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

И най-новите технологии са нищо, ако не знаеш как да разкажеш историята на една марка. Фокусираме се върху бизнес целите на клиентите и предоставяме решения, които се открояват. Независимо дали се нуждаете от нов уеб сайт, магазин, кампания, мобилно приложение или искате да обновите съществуващите, можем да ви помогнем да успеете онлайн.

DIGITAL MARKETING

Even the newest technologies are nothing without a deep understanding of a brand’s history. We focus on the business goals of our clients and we provide personalized solutions which stand out. Whether you need a new website, store, campaign, mobile app or you want to update existing ones, we can help you succeed online. 

See gallery

 

 • Обръщаме внимание на малките детайли. Правим това от дълго време и сме опитни професионалисти.
 • Отделяме достатъчно време за всеки клиент и не разделяме проектите на големи и малки.
 • Фокусирани сме върху клиента, за да осигурим най-ефективни рекламни и дизайнерски решения и услуги в рамките на бюджета.
 • А когато завършим проекта, връзката ни не приключва. Ние ще сме наоколо за подкрепа, напитки, или за да обсъдим следващата идея.
 • We pay attention to little details. We’ve been doing this for a long time and are experienced professionals.
 • We give enough time to each client and don’t divide our projects into big and small ones.
 • We focus on the client as to provide the most effective advertisement and design services within budget.
 • And when we finish a project, our connection doesn’t end there. We’ll be around for support, drinks, or to discuss your next creative idea.

Events

 • Международно изложение КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ – Велико Търново, специализиран форум за популяризиране на културния туризъм.
  International Tourist Fair CULTURAL TOURISM - VELIKO TARNOVO
 • ТРАПЕЗИЦА ФЕСТ - – запазено място за добрия вкус, българските традиции и родните производители.
  TRAPEZITSA FEST
 • Международна туристическа борса ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО. Организатор: ПРИМ ЕКСПО
  International Tourist Fair HOLIDAY & SPA EXPO. Organizer: PRIM EXPO

More about us

Ние сме различни

Понякога създаваме наши собствени марки, просто ей така. Работим здраво и обичаме това, което правим, но работата не е всичко. Понякога търсим вдъхновение някъде другаде.
Ето какво ни вдъхновява и помага да останем креативни:

We are different

Sometimes we make up our own brands, just for the fun of it. We work hard and love what we do but work isn’t everything to us. Sometimes we search of inspiration elsewhere.
Here is what motivates, inspires and helps us stay creative:
 • Пътешествия
  World Travel

 • Фотография
  Photography

 • Живопис
  Painting

 • Арт мебели
  Remodeling Furniture

 • Яхтинг
  Yachting

 • Майстории
  Handcrafts

 • Планинарство
  Mountain Climbing

 • Автомобили
  Cars

 • Офроуд
  Off-road

 • Корабомоделизъм
  Ship-modelling

 • Кулинария
  Culinary art

 • Музика
  Music

Contact

Имате нужда от реклама? Нека поговорим.

Need advertising? Let's talk.


 • PRIM DESIGN
 • [email protected]
 • phone: +359 2 8657265, fax: +359 2 8657365,
 • mobile: +359 88 242 5577
 • 5-13 Akatsia Str., 1421 Sofia, Bulgaria
 • PRIM EXPO
 • [email protected]
 • phone: +359 2 8657265, fax: +359 2 8657365,
 • mobile: +359 88 242 5577
 • 5-13 Akatsia Str., 1421 Sofia, Bulgaria

Partners

Links

Copyright © PRIM DESIGN 1990 - 2017. All rights reserved. Created by PRIM NET