WELCOME

ЛОГО ДИЗАЙН, ФИРМЕНА ИДЕНТИЧНОСТ, ПЕЧАТ

Разбира се, че сте много добър в това, което правите, но как клиентите да разберат това. Независимо дали сте нов играч или сега излизате на пазара, Вашето лого е първото, по което Ви отличават. Визуалната идентичност е синтезираната същност на Вашият бизнес. Нека да работим заедно, за да имате оригинална, дългосрочна визия и запомнящо се послание.

Вашите печатни материали са единственото, което остава пред клиента след всяка среща. От визитки, брошури, каталози до календари, постери и билбордове – с прецизен идеен проект, качествено производство и надеждна доставка, ние гарантираме 100% ефективни, отличаващи се материали за Вашият бизнес.

LOGO DESIGN, CORPORATE IDENTITY, PRINT

Sure you’re great at what you do, but how do clients know that? Whether you’re the new kid on the block or you’re entering the market now, your logo is the first thing that will differentiate you from the other. Visual identity is the synthesized essence of your business. Let’s work together, so that you can have an original, long lasting look and thought provoking message.

Your printed matters are the only thing that stays with your client after every meeting. From business cards, brochures, catalogs and calendars to posters and billboards – with a precise, thought provoking project, quality production and reliable delivery, we guarantee 100% effective, stand out materials for your business.

ИЗЛОЖЕНИЯ, ВЪНШНА РЕКЛАМА, ИНТЕРИОР

От начина, по който Вашият бизнес или продукт си взаимодейства с клиентите зависи успеха. Участието в панаири и оформлението на изложбените щандове, дизайна на магазина, начина по който продукта е експониран в пространството, външната реклама, витрината, табелата или интериора на офиса – всичко може да донесе значителен ефект и ние имаме инструментите, необходими, за да го постигнем.

EXHIBITIONS, OUTDOOR, INTERIOR

In the way in which your business or product interacts with your clients, lies the key to success. Entry into a fair and the design of the stands, the design of the store, the way you expose your product in the space, showcase arrangement, a simple sign or the interior of the office – everything can have a significant impact and we have the tool to make it so.

СЪБИТИЯ

Корпоративните събития – презентации, конференции, семинари, дори фирмените партита са важна част от бизнес комуникацията, а професионалната организация е от решаващо значение. Нашият опит и контакти ще Ви помогнат да определите целите и аудиторията, да изберете перфектното място за провеждане. Екипът ни ще осигури необходимите материали, техническо оборудване, сцена, осветление, водещи… Крайният резултат ще представи Вашата компания по един последователен и завладяващ начин, докато Вие се забавлявате.

EVENTS

Corporative events – presentations, conferences, seminars, even firm parties are an important part in business communications and professional organization is a must. Our experience and contacts are going to help you in determining the goal of the gathering, the proper audience and the perfect place to hold it. Our team will provide the necessary materials, technical equipment, stage decoration, lighting, hosts… And in the end your company will be presented in an captivating way, all the while you’re enjoying yourself.

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

И най-новите технологии са нищо, ако не знаеш как да разкажеш историята на една марка. Фокусираме се върху бизнес целите на клиентите и предоставяме решения, които се открояват. Независимо дали се нуждаете от нов уеб сайт, магазин, кампания, мобилно приложение или искате да обновите съществуващите, можем да ви помогнем да успеете онлайн.

DIGITAL MARKETING

Even the newest technologies are nothing without a deep understanding of a brand’s history. We focus on the business goals of our clients and we provide personalized solutions which stand out. Whether you need a new website, store, campaign, mobile app or you want to update existing ones, we can help you succeed online.